Kajian Al-qur'an Pagi & Petang

Kamis, 23 Februari 2012

Berbuat Baik kepada Ibu Bapak

ORANG TUA sebagai lantaran yang diberikan ALLAH untuk kita sebagai sosok seseorang yang sangat berjasa kepada diri kita dalam rangka mendidik kita membesarkan kita dan menjaga kita. sehingga sebagai anak kita wajib berbuat baik kepada beliau walau bagai manapun keadaan beliau dan keadaan kita.. perintah berbuat baik ini yaitu langsung dari ALLAH dalam firmanNYA:


"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS. 17:23)

Walaupun kita dilarang mengucapkan kata-kata bantahan ("AH") kepada mereka tetapi itupun ada batasannya, yaitu jika mereka (orang tua kita) menyuruh untuk mempersekutukanNYA, atau melanggar perintah-perintahNYA, kita tidak boleh mengikutinya tetapi kita tetap diwajibkan untuk berbuat baik kepada keduanya..

Taubat


Keutamaan Taubat dan Orang-orang yang Bertaubat dalam al Qur'an Tentang dorongan dan anjuran untuk bertobat, Al Qur'an berbicara:
"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al Baqarah: 222).

Maka derajat apa yang lebih tinggi dari pada mendapatkan kasih sayang Rabb semesta alam.
Dalam menceritakan tentang ibadurrahman yang Allah SWT berikan kemuliaan dengan menisbahkan mereka kepada-Nya, serta menjanjikan bagi mereka surga, di dalamnya mereka mendapatkan ucapan selamat dan mereka kekal di sana, serta mendapatkan tempat yang baik. Firman Allah SWT:

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan)dosa(nya)." (QS. Al Furqaan: 68-70.).

Keutamaan apalagi yang lebih besar dari pada orang yang bertaubat itu mendapatkan ampunan dari Allah SWT , hingga keburukan mereka digantikan dengan kebaikan?
Dan dalam penjelasan tentang keluasan ampunan Allah SWT dan rahmat-Nya bagi orang-orang yang bertaubat. Allah SWT berfirman:

"Katakanlah: "Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Az-Zumar: 53)

Ayat ini membukakan pintu dengan seluas-luasnya bagi seluruh orang yang berdosa dan melakuan kesalahan. Meskipun dosa mereka telah mencapai ujung langit sekalipun. Seperti sabda Rasulullah Saw:

"Jika kalian melakukan kesalahan-kesalahan (dosa) hingga kesalahan kalian itu sampai ke langit, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah SWT akan memberikan taubat kepada kalian." (Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah, dan ia menghukumkannya sebagai hadits hasan dalam kitab sahih Jami' Shagir - 5235)

Di antara keutamaan orang-orang yang bertaubat adalah: Allah SWT menugaskan para malaikat muqarrabin untuk beristighfar bagi mereka serta berdo'a kepada Allah SWT agar Allah SWT menyelamatkan mereka dari azab neraka. Serta memasukkan mereka ke dalam surga. Dan menyelamatkan mereka dari keburukan. Mereka memikirkan urusan mereka di dunia, sedangkan para malaikat sibuk dengan mereka di langit. Allah SWT berfirman:

"(Malaikat-malaikat) yang memikul 'arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka kedalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak -bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari(pembalasan?)kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar." (QS.Ghaafir: 7-9).

Terdapat banyak ayat dalam Al Qur'an yang mengabarkan akan diterimanya taubat orang-orang yang melakukan taubat jika taubat mereka tulus, dengan banyak redaksi. Dengan berdalil pada kemurahan karunia Allah SWT, ampunan dan rahmat-Nya, yang tidak merasa sempit dengan perbuatan orang yang melakukan maksiat, meskipun kemaksiatan mereka telah demikian besar.
Seperti dalam firman Allah SWT:

"Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang? ." (QS. At-Taubah: 104)

"Dan Dialah Yang menerima taubat dari hamba-hambaNya dan memaafkan kesalahan-kesalahan." (QS. Asy-Syuuraa: 25)

Dan dalam menyipati Dzat Allah SWT: "Yang mengampuni dosa dan menerima taubat." (QS. Ghaafir: 3)

Terutama orang yang bertaubat dan melakukan perbaikan. Atau dengan kata lain, orang yang bertaubat dan melakukan amal yang saleh. Seperti dalam firman Allah SWT dalam masalah pria dan wanita yang mencuri:

"Maka barangsiapa yang bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu, dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Maaidah: 39)

"Tuhanmu telah menetapkan atas diriNya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya, dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al An'aam: 54)

"Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat setelah itu, dan memperbaiki ( dirinya) sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nahl: 119)

Puja-puji terhadap Allah SWT dengan nama-Nya "at-Tawwab" (Maha Penerima Taubat) terdapat dalam al Quran sebanyak sebelas tempat. Seperti dalam do'a Ibrahim dan Isma'il a.s.:
"Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al Baqarah: 128).

Juga seperti dalan sabda Nabi Musa kepada Bani Israil setelah mereka menyembah anak sapi:

"Maka bertaubatlah kepada Tuhan Yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu, pada sisi Tuhan Yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang ." (QS. Al Baqarah: 54)

Allah SWT berfirman kepada Rasul-Nya:

"Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 64)

Tujuan Hidup Manusia

Jika kita menanyakan kepada masing-masing diri tentang apa tujuan kita selama didunia?? kemungkinan besar masing-masing diri mempunyai jawaban sendiri-sendiri tentang tujuan hidup! jika memang masing-masing diri memang berbeda tujuan dalam hidup inilah yang menjadi sumber perpecahan dalam diri umat islam, kenapa??? satunya umat bisa terjadi hanya dengan adanya tujuan yang sama, arah yang sama. jika memang dalam tujuan hidup masing-masing diri sudah mempunyai tujuan yang berbeda, bagaimanakah umat islam ini bisa bersatu dan akan kuat... kita hidup adalah menjalankan ketetapan ALLAH dan perintah-perintah ALLAH didalam Al-qur'an dan SunahNYA. Coba kita tanyakan pada hati kita sendiri, apakah tujuan yang telah kita tetapkan ini berdasarkan AL-qur'an dan Sunah?? ataukah hanya berdasarkan Hawa nafsu kita?? marilah kita renungkan ayat dibawah ini:


Dan JANGANlah KAMU MENGIKUTI APA YANG KAMU TIDAK MEMPUNYAI pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya. (QS. 17:36)

Allah melarang kita mengikuti sesuatu tanpa dasar Ilmu, ilmu yang benar adalah apa-apa yang telah ALLAH izinkan untuk dipelajari atau sebagai pelajaran, kita perhatikan ayat dibawah ini:


Dan katakanlah: KEBENARAN itu DATANGNYA DARI Rabbmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. 18:29)


Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar SUATU PELAJARAN bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. 69:48)

kebenaran adalah yang datang dari ALLAH, dan Al-qur'an adalah pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa dan juga sumber ilmu sebagai dasar Hidup kita, dengan demikian
tujuan hidup kita adalah Harus berdasarkan apa yang telah ALLAH turunkan yaitu Al-qur'an karena itu yang benar yang datang dari ALLAH, perhatikan ayat dibawah ini:


Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. 51:56)

jadi sungguh sangat jelas tujuan seluruh Hidup Manusia serta Jin adalah untuk beribadah kepada ALLAH. sesuatu yang bernilai ibadah adalah menjalankan apa-apa yang telah ALLAH izinkan untuk dijalankan, dan kita akan tahu hanya dengan melihat di Al-qur'an dan sunahNYA. karna jika kita menuruti hawa nafsu kita atau mengikuti Hal-hal yang tidak kita perintahkan kita termasuk orang-orang yang Zalim:


Tetapi orang-orang yang zalim, MENGIKUTI HAWA NAFSUnya TANPA ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun. (QS. 30:29)

Selanjutnya tentang "SAYARIAH ISLAM",

Letak kemuliaan Seorang Insan

Banyak kita mendengar kemuliaan adalah terletak pada busana yang kita pakai, jikabusana kita bagus dan menarik kita banyak yang menghargai...dan tentunya banyak yang memandang bahwa setiap orang yang memakai busana yang mahal dan baik adalah dia orang yang kaya dan mulia, tetapi jika kita mau membuka Kitab yang termahal di alam semesta ini yang diturunkan dari ALLAH Swt. tanpa adanya campur tangan manusia, kita akan mengetahui bahwa kemuliaan seseorang bukanlah terletak pada apa yang telah dipakainya, tetapi kemuliaan tersebut adalah karena tidak merasa rendah diri untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan yaitu selalu bertaqwa.... sahabatku semuanya..mari kita perhatikan ayat dibawah ini:"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. 49:13)"

Semoga kita selalu menjadi orang yang taat kepada ALLAh dan RasulNYA.... sehingga kita mendapatkan apa yang telah ALLAH janjikan yaitu Syurga...

Pentingnya Ilmu

Banyak umat muslim yang ingin sekali agar Syariat islam itu tegak dinegara ini (indonesia) dan juga negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim...., sehingga dengan semangat yang berkobar-kobar banyak yang melakukan kegiatan diantaranya Da'wah, pawai, demo dengan tujuan agar Syariat Islam itu bisa segera tegak di negara ini.. kalau kita semua menengok kembali firman ALLAH tepatnya didalam Surah: ( Al-ahzab:21)


"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. 33:21)


Ayat diatas sangat jelas sekali bahwa kita oleh ALLAH diperintahkan dalam hidup ini yaitu agar mencontoh Muhammad Rasullullah. memang benar semua umat islam membenarkan bahwa Islam haruslah berpegang teguh kepada 2 (dua) hukum itu, tapi apa artinya sebuah akuan jika kenyataanya dalam hidup kita lain dari yang dicontohkan oleh rosul....
terus bagaimanakah hubunganya dengan tegaknya Syariat Islam??...
jika dizaman Nabi, nabi tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang isinya meminta kepada seseorang agar bersegera menegakkan Syariat tersebut. tetapi yang dilakukan Nabi setiap hari ialah menyampaikan AYAT-AYAT ALLAH diwaktu siang dan malam. dengan cara membacakan al-qur'an kepada Manusia:" Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (QS. 27:91)

"Dan supaya aku membacakan Al-Quran (kepada manusia). Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. (QS. 27:92)


dengan sebab dibacakanya al-qur'an tersebut banyak orang-orang yang dulu musyrik yang selalu merintangi perjuangan nabi menjadi Beriman dan masuk islam. sehingga ALLAH memberikan rahmatnya sehingga Syariat islam bisa tegak dengan banyaknya orang-orang makkah dan madinah yang beriman dan masuk islam.. terus apakah kita sebagai umat Nabi sudah melakukan pekerjaan mulia tersebut?? yaitu membacakan al-qur;an kepada Manusia?? jadi jelas, bahwa Syariat islam itu tegak dengan dasar iman bukan dengan dasar keinginan yang tidak disertai ilmu pengetahuan.. perhatikan firman ALLAh berikut:


" Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya. (QS. 17:36)

terus bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita ini sudah beriman belum?.. dan apakah Kita beragama Islam itu sudah tentu Beriman? perhatikanlah ayat berikut:

" Katakanlah: Hai Ahli Kitab, KAMU TIDAK DIPANDANG beragama sedikitpun hingga KAMU menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Rabbmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah KAMU bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. (QS. 5:68)


JALANKANLAH APA YANG TERKANDUNG DALAM AL-QUR'AN DAN SELALU BACAKANLAH DAN SAMPAIKANLAH AYAT-AYAT ALLAH, INSYA ALLAH KITA AKAN MELIHAT HASIL YANG MEMUASKAN KARENA KITA SUDAH MENCONTOH SURI TELADAN YANG BAIK (MUHAMMAD RASULLALLAH)

Bagaimana awal tegaknya syariat

Banyak umat muslim yang ingin sekali agar Syariat islam itu tegak dinegara ini (indonesia) dan juga negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim...., sehingga dengan semangat yang berkobar-kobar banyak yang melakukan kegiatan diantaranya Da'wah, pawai, demo dengan tujuan agar Syariat Islam itu bisa segera tegak di negara ini.. kalau kita semua menengok kembali firman ALLAH tepatnya didalam Surah: ( Al-ahzab:21)


"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. 33:21)


Ayat diatas sangat jelas sekali bahwa kita oleh ALLAH diperintahkan dalam hidup ini yaitu agar mencontoh Muhammad Rasullullah. memang benar semua umat islam membenarkan bahwa Islam haruslah berpegang teguh kepada 2 (dua) hukum itu, tapi apa artinya sebuah akuan jika kenyataanya dalam hidup kita lain dari yang dicontohkan oleh rosul....
terus bagaimanakah hubunganya dengan tegaknya Syariat Islam??...
jika dizaman Nabi, nabi tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang isinya meminta kepada seseorang agar bersegera menegakkan Syariat tersebut. tetapi yang dilakukan Nabi setiap hari ialah menyampaikan AYAT-AYAT ALLAH diwaktu siang dan malam. dengan cara membacakan al-qur'an kepada Manusia:" Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (QS. 27:91)

"Dan supaya aku membacakan Al-Quran (kepada manusia). Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. (QS. 27:92)


dengan sebab dibacakanya al-qur'an tersebut banyak orang-orang yang dulu musyrik yang selalu merintangi perjuangan nabi menjadi Beriman dan masuk islam. sehingga ALLAH memberikan rahmatnya sehingga Syariat islam bisa tegak dengan banyaknya orang-orang makkah dan madinah yang beriman dan masuk islam.. terus apakah kita sebagai umat Nabi sudah melakukan pekerjaan mulia tersebut?? yaitu membacakan al-qur;an kepada Manusia?? jadi jelas, bahwa Syariat islam itu tegak dengan dasar iman bukan dengan dasar keinginan yang tidak disertai ilmu pengetahuan.. perhatikan firman ALLAh berikut:


" Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya. (QS. 17:36)

terus bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita ini sudah beriman belum?.. dan apakah Kita beragama Islam itu sudah tentu Beriman? perhatikanlah ayat berikut:

" Katakanlah: Hai Ahli Kitab, KAMU TIDAK DIPANDANG beragama sedikitpun hingga KAMU menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Rabbmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah KAMU bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. (QS. 5:68)


JALANKANLAH APA YANG TERKANDUNG DALAM AL-QUR'AN DAN SELALU BACAKANLAH DAN SAMPAIKANLAH AYAT-AYAT ALLAH, INSYA ALLAH KITA AKAN MELIHAT HASIL YANG MEMUASKAN KARENA KITA SUDAH MENCONTOH SURI TELADAN YANG BAIK (MUHAMMAD RASULLALLAH)

Bertaqwa Kepada ALLAH

berhati-hatilah dalam hidup. karena hidup hanyalah sebatas ujian. tidak ada manusia yang hidup kekal diatas bumi ALLAH. kita semua akan kembali kepada ALLAH. semua yang kita miliki sekarang ini akan kita tinggalkan untuk selamalamanya. perhatikanlah firman ALLAH dibawah ini

"Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada dibumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah yang terbaik amal perbuatanya "( Al-kahfi:7)


"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan ) karena itu kami jadiakan dia mendengar dan melihat" (Ad-dahr:2)


dengan firman ALLAH diatas, mari kita ingat kembali makna kita diciptakan didalam dunia ini oleh ALLAH swt hanyalah untuk menyembah dan beribadah kepada ALLAH serta sabar menjalankan apa yang telah ALLAH perintahkan kepada manusia didalam wahyuNya dan meninggalkan yang ALLAH larang dengan dasar iman, sehingga jika kita sukses menjalankan apa yang ALLAH perintahkan dan meninggalkan apa yang telah ALLAH larang, maka ALLAH akan menjanjikan tempat yang penuh kenikmatan yaitu SURGA

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya.....(Al-baqarah:25).


Tunggu apa lagi. mari kita bersegera untuk mendapatkan Ampunan ALLAH dan syurganya. dengan melakukan Amal sholeh yang di perintahkan sebelum datang kematian dengan tiba-tiba.

" Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan Ampunan dari tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada ALLAH dan rosul-rosulNya. itulah karunia ALLAH diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya. dan ALLAH mempunyai karunia yang besar" (Al-hadid:21)

Mari kita Ingat.. kita semua pasti akan mati. dan ALLAH akan menghisab segala amal perbuatan kita. jangan sampai kita masuk neraka. mari bersegera untuk bertaubat dari segala kesalahan dan perbuatan dosa. dan mari kita bertaqwa kepada ALLAH. menjalankan apa yang telah diperintah dalam Ayat-ayatnya dalam kehidupan sehari-hari serta meninggalkan yang dilarangNya dengan menjadikan rosul muhammad sebagai suri teladan Hidup.

Hijrah

ALLAH didalam Al-quran memerintahkan kita untuk berhijrah, hijrah dari hati yang kotor, hijrah dari sikap yang menyakitkan orang lain dan hijrah kesuatu tempat yang mana kita bebas menjalankan hukum - hukum ALLAH:

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 4:100)

Seorang yang mengaku muslim kini sering merasa takut jika menjalankan ajaran-ajaran ALLAH yang wajib dilaksanakan yaitu AL-qur'an dan Sunah, takut dituduh yang bukan-bukan seperti teroris dan pengacau... memang benar, cobaan bagi seorang yang beriman memang berat.! tetapi apakah rasa takut menegakkan ajaran ALLAH akan benar-benar menjadi alasan kita untuk tidak menjalankan hukum ALLAH... ALLAH berfirman didalam alqur'an:


" Sesungguhnya MEREKA itu TIDAK lain hanyalah syaitan YANG menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (ORANG-ORANG musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu TAKUT kepada MEREKA, tetapi TAKUTlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar ORANG YANG BERIMAN. (QS. 3:175)"

Hai ORANG-ORANG YANG BERIMAN, barangsiapa di antara kamu YANG murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum YANG Allah mencintai MEREKA dan MEREKApun mencintai-Nya, YANG bersikap lemah-lembut terhadap ORANG-ORANG mumin, YANG bersikap keras terhadap ORANG-ORANG kafir, YANG berjihad dijalan Allah, dan YANG TIDAK TAKUT kepada celaan ORANG YANG suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa YANG dihendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 5:54 )

"Mengapa kamu TIDAK memerangi ORANG-ORANG YANG merusak sumpah (janjinya), padahal MEREKA telah keras untuk mengusir Rasul dan MEREKA YANG pertama kali mamulai memerangi kamu? Mengapa kamu TAKUT kepada MEREKA, padahal Allah-lah YANG berhak untuk kamu TAKUTi, jika kamu benar-benar ORANG-ORANG BERIMAN. (QS. 9:13)


"Hanyalah YANG memakmurkan masjid-masjid Allah ialah ORANG-ORANG YANG BERIMAN kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan TIDAK TAKUT (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka MEREKAlah ORANG-ORANG YANG diharapkan termasuk golongan ORANG-ORANG YANG mendapat petunjuk. (QS. 9:18)"


Oleh sebab itu jika kita benar-benar hanya takut kepada ALLAH dan takut kepada azab Akhirat, kita haruslah ikhlas menjalankan segala yang ALLAH perintahkan, oleh sebab itu, ini perlunya kita berhijrah! supaya umat muslim yang beriman bebas menegakkan ajaran AL-qur'an dan SunahNYA....